الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

جدول شماره 1: قیمت فروش محاسباتی قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی واحد:دستگاه / ریال

ردیفنام شرکتنشان تجاریمدلقیمت فروش قطعی در مبادی ورودی
1کرمان موتورHyundaiTucson19.686.119.534
2کرمان موتورHyundaiElentra17.575.321.482
3کرمان موتورHyundaiAccent14.925.807.664
4معین خودرو ایرانیانToyotaCoralla 1200 CC17.328.000.000
5کوشا خودرو نگینKIASonet17.473.000.000

تبصره: قیمت مندرج در جدول شماره یک قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود.

ب- خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی:

ردیفنام شرکتنشان تجاریمدلقیمت علی‌الحساب
1کرمان خودروHyundaiCreta13.000.000.000
2معین خودرو ایرانیانToyotaCoralla 1500 CC15.500.000.000
3ایران خودروdangfengShainmax10.000.000.000