ایران خودرویی ها برنامه ریزی کردند تا در نیمه دوم سال جاری به صورت ماهانه حدود 18 هزار و 700 دستگاه از اعضای خانواده پژو را در خطوط تولید خود تکمیل کنند. مدیران این خودروساز قصد دارند تا در بازه مهر تا اسفند امسال به طور میانگین حدود 19 هزار و 700 دستگاه انواع پژو را برای مشتریان فاکتور کنند. حال براساس اطلاعات منتشر شده توسط ایران خودرو این خودروساز توانسته طی دو ماهه مهر و آبان نشان می دهد ایران خودرویی ها توانسته اند به برآورد تولید و عرضه خود برای دو ماهه ابتدایی پاییز سال جاری وفادار بماند. خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص توانست در بازه دو ماهه ای که از پاییز 1402 گذشته تولید نزدیک به 40 هزار و 150 دستگاه محصولات پژو را نهایی کرده است. حول و حوش 43 هزار و 100 دستگاه نیز از اعضای خانواده پژو را به بازار تزریق کرده است. به زبان درصد ایران خودرویی ها توانستند حدود 6 درصد بیش از هدف گذاری انجام شده برای نیمه دوم سال جاری محصولات خود با برند پژو را تولید کردند. در بخش فروش هم حدود 9.5 درصد بیشتر از برآورد خود انواع پژو را فاکتور کردند. بررسی اطلاعات منتشر شده توسط ایران خودرو مربوط به تولید یک ماهه این خودروساز در آبان 1402 نشان می دهد این خودروساز توانسته نزدیک به 22 هزار و 300 دستگاه از محصولات حاضر در خانواده پژو را در خطوط تولید خود تکمیل کند.

همچنین آبی های جاده مخصوص در دومین ماه از فصل پاییز سال جاری حول و حوش 24 هزار و 900 دستگاه انواع پژو را برای عرضه به بازار، آماده کردند.

چنانچه آمارهای تولید و فروش مهر امسال را نیز بررسی کنیم متوجه می شویم. ایران خودرویی ها طی اولین ماه از فصل پاییز در مجموع حدود 17 هزار و 900 دستگاه از اعضای گروه پژو را تولید کردند. طی یک ماهه مهر سال جاری نیز حول و حوش 18 هزار و 200 دستگاه انواع پژو را برای مشتریان خود فاکتور کردند.   

این اتفاق را می توان به فال نیک گرفت و بازار امیدوار است تا آبی های جاده مخصوص تا پایان اسفند امسال بتوانند هدف گذاری خود برای تولید حدود 118 هزار دستگاهی از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود با برند پژو را روانه بازار کنند.

این تیراژ عرضه می تواند به مدیریت قیمت بازاری انواع پژو کمک کند و اجازه ندهد تا واسطه ها قیمت این برند محبوب بازار را به هر سمتی که می خواهند، بکشند.